Povezujemo razvojne potenciale za zdravo, udobno in varno urbano življenje

Javni holding Maribor (JHMB) kot sodobna in učinkovita družba s svojimi zaposlenimi vsak dan zagotavlja kakovostne podporne storitve za javna podjetja, ki v Mestni občini Maribor ter okoliških občinah izvajajo gospodarske javne službe. Ustrezno izpolnjevanje temeljnih bivanjskih zahtev občanov je naša prednostna naloga in kot takšna v središču vseh naših prizadevanj.

Vizija in poslanstvo

Javni holding Maribor v temeljni vlogi strateške, povezovalne in usmerjevalne družbe ponotranja vizije vseh združenih podjetij z jasnim namenom postati spodbujevalec razvoja ter najboljša in najučinkovitejša družba na področju izvajanja gospodarskih javnih služb v obsegu lastnih dejavnosti.

Ob zagotavljanju učinkovitejšega servisa za občane in strateškega usmerjanja razvojnih projektov s področja komunalne infrastrukture je poslanstvo JHMB poskrbeti za boljše upravljanje javnih podjetij ter sodelovati pri ohranjanju izjemnih naravnih in družbenih lastnosti mesta – s strokovnim, kakovostnim in z učinkovitim izvajanjem podpornih služb za povezana podjetja. Poslanstvo JHMB temelji na popolnem zavedanju, da je v službi občanov in občank.

Strokovni

Naša ekipa sodelavcev združuje bogate izkušnje in strokovno znanje. Vztrajno se posvečamo izobraževanju in profesionalnemu razvoju.

Zaupanja vredni

Vsakodnevne aktivnosti izvajamo odgovorno, inovativno in z vso integriteto. Kot razvojni partner smo zavezani k zagotavljanju visokokakovostnih storitev.

Okolju prijazni

S celotnim portfeljem povezanih družb si vsakodnevno prizadevamo za zeleno prihodnost; skrb za okolje je naša prioriteta.

Zavezani kakovosti

Naše profesionalne aktivnosti temeljijo na zavezi do ustrezne kakovosti v vseh segmentih naših storitev in procesov. JHMB je v službi mesta.

Naziv podjetja

Javni holding Maribor, d. o. o.

Direktor

Mag. Andrej Rihter

Sedež podjetja

Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor

IBAN

SI56 0312 1100 0986 109

Leto ustanovitve

2020

Zavezanec za DDV

Da

Davčna številka

56143028

Matična številka

8709459000

Organi družbe

Ustanoviteljica

Mestna občina Maribor

Ulica heroja Staneta 1
02 22 01 000
mestna.obcina@maribor.si
www.maribor.si

Nadzorni svet

Predsednik

David Kastelic

Namestnica predsednika

Mateja Cekić

Člani

Mišo Pušnik (predstavnik zaposlenih)
Sanja Gerdak (predstavnik zaposlenih)
Vinko Filipič
Matej Bastič

Revizijska komisija

PREDSEDNICA

Mateja Cekić

ČLANA

Vinko Filipič
Sanja Gerdak

NEODVISNA STROKOVNJAKINJA, ZUNANJA ČLANICA

Barbara Gorjup

Uradne objave

Dejavnosti

Dejavnosti družbe JHMB so navedene v Odloku o ustanovitvi Javnega holdinga Maribor, d. o. o., oz. Aktu o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo in so opredeljene kot financiranje in investiranje na področju gospodarskih javnih služb, ustanoviteljstvo javnih podjetij ter drugih gospodarskih družb, upravljanje podjetij, povezanih v holding, ter usklajevanje njihovih razvojnih programov, vodenje razvojnih projektov ter strokovno in poslovno povezovanje izvajalcev GJS.

K dejavnostim JHMB spadajo tudi priprava enotnih izhodišč za pripravo letnih poslovnih načrtov, usklajevanje investicijskih načrtov javnih podjetij in gospodarskih družb, izvajanje nadzora nad poslovanjem javnih podjetij in gospodarskih družb, priprava analiz in poročil o poslovanju javnih podjetij in gospodarskih družb, skrb za enotno informiranje uporabnikov storitev javnih podjetij in gospodarskih družb, spremljanje cenovne politike.

JHMB sme opravljati tudi vse druge posle, ki so potrebni za njegov obstoj in opravljanje dejavnosti, kljub temu da ne pomenijo neposrednega izvajanja dejavnosti. 

Standardna klasifikacija dejavnosti JHMB:

 • 70.100 dejavnost uprav podjetij
 • 70.210 dejavnost stikov z javnostjo
 • 70.220 drugo podjetniško in poslovno svetovanje
 • 62.030 upravljanje računalniških naprav in sistemov
 • 63.990 drugo informiranje
 • 64.200 dejavnost holdingov
 • 64.920 drugo kreditiranje
 • 69.103 druge pravne dejavnosti
 • 69.200 računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
 • 74.900 druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
 • 82.910 zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti
 • 84.130 urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje
 • 85.600 pomožne dejavnosti za izobraževanje
 • 91.012 dejavnost arhivov

Mejniki podjetja

2019

 • Mestni svet MOM potrdi odlok o ustanovitvi javnega holdinga.

2020

 • Ustanovitev Javnega holdinga Maribor (JHMB).
 • Oblikovanje nove celostne grafične podobe JHMB.
 • Sprejetje Etičnega kodeksa JHMB.
 • Prvi koraki na poti koordiniranega in usklajenega delovanja povezanih podjetij.

2021

 • Prenos zaposlenih iz skupnih služb šestih podjetij (Energetika Maribor, Mariborski vodovod, Marprom, Nigrad, Pogrebno podjetje Maribor, Snaga) v JHMB.
 • Prvi sinergijski učinki usklajenega delovanja povezanih podjetij.

2022

 • Vzpostavitev nove organizacije delovanja JHMB.
 • JHMB podpiše dogovor o sodelovanju delavcev pri uporavljanju.
 • Pod okrilje JHMB preide podjetje Šport Maribor.
 • Sodelovanje pri izvedbi projektov souporabe koles Mbajk in širitve otroških igrišč.

2023

 • Pod okrilje JHMB preideta podjetji Mestne nepremičnine in Zavod za urbanizem Maribor.
 • Sodelovanje pri izvedbi Olimpijskega festivala evropske mladine.
 • Sprejetje skupne Politike družbene odgovornosti.
 • Sprejetje Strateškega razvojnega programa JHMB 2023–2027.