SSD JHMB zastopa
približno 1070 delavcev

Voščilnica

Šest podjetij, ki opravljajo javne gospodarske službe in po združitvi v Javni holding Maribor (JHMB) nanj prenašajo podporne službe, je skladno z Odlokom o ustanovitvi JHMB in Zakonom o soupravljanju delavcev (ZSDU) ustanovilo Skupni svet delavcev Javnega holdinga Maribor (SSD JHMB). V letu 2022 se je SSD JHMB formalno s podpisom aneksa k dogovoru o ustanovitvi pridružil še svet delavcev Javnega holdinga Maribor in svet delavcev Šport Maribor. SSD JHMB šteje 15 članov in zastopa več kot 1100 delavcev.

Sedanja sestava SSD JHMB je upoštevaje število zaposlenih v posameznem podjetju naslednja: po 3 člani iz podjetij Marprom, Nigrad in Snaga, 2 člana iz Mariborskega vodovoda ter po 1 član iz Energetike, Pogrebnega podjetja, Javnega holdinga Maribor in Šport Maribor. Člane skupnega sveta so izvolili sveti delavcev posameznih podjetij izmed svojih članov. Sestava SSD JHMB se bo spreminjala glede na spreminjanje števila zaposlenih v posameznih podjetjih na podlagi dogovora.

Za predsednico SSD JHMB je bila izvoljena Sanja Gerdak iz Mariborskega vodovoda, za podpredsednika SSD JHMB pa Mišo Pušnik iz Nigrada. Oba sta tudi izvoljena predstavnika delavcev v nadzornem svetu JHMB.

 

Sanja Gerdak, mag. manag.
Predsednica SSD JHMB

Zaposlene vabimo k pridružitvi v zaprto Facebook skupino Skupni svet delavcev Javnega holdinga Maribor – SSD JHMB. Različne informacije so dostopne tudi na njegovi spletni strani www.mbholding.si.

Pridružite se nam